Opnamen

Voor het maken van foto’s, film en geluidsopnamen binnen, of op het terrein van Amsterdam UMC moet u digitaal toestemming vragen. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier minimaal 2 weken voor de gewenste datum van opname in te dienen. Later ontvangen verzoeken worden doorgaans niet in behandeling genomen. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie op uw ingediende digitale verzoek. 

Dien digitaal uw verzoek in

Aanvragen moeten voldoen aan een aantal eisen. Houd er daarom rekening mee dat uw aanvraag:

  • niet in strijd is met de grondbeginselen en/of kerntaken van Amsterdam UMC;
  • de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering niet verstoort;
  • niet de privacy van patiënten en/of hun naasten, of medewerkers van Amsterdam UMC schaadt;
  • niet haaks staat op de (politieke) boodschap of op de gangbare denkbeelden van Amsterdam UMC;
  • niet ten behoeve van een commerciële instelling of commercieel doel is, waar Amsterdam UMC geen relatie mee heeft of wil hebben;
  • in opzet of doel niet aanstootgevend, kwetsend of discriminerend is.

Als blijkt dat bij de foto-, film- of geluidsopnamen medewerkers van de beveiliging aanwezig moeten zijn, dan worden de kosten daarvan bij de aanvrager in rekening gebracht.

Als uw verzoek is gehonoreerd, verzoeken wij u bij het verkregen product te vermelden dat de opnamen gemaakt zijn met medewerking van Amsterdam UMC. Tevens kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. 

Dien digitaal uw verzoek in