De Anna Reynvaanprijzen

Dit jaar vieren we de 25ste editie van de Anna Reynvaanlezing. Wat begon als een lezing is uitgegroeid tot een week met verschillende activiteiten rondom de ontwikkeling in de verpleegkunde. Daarom is besloten om de naam te veranderen in Anna Reynvaan Kennisparade. De lezing op donderdag in het ITA heet vanaf nu het Anna Reynvaan event. Tijdens het programma van het Anna Reynvaan event worden de Praktijkprijs, Wetenschapsprijs en Studentenprijs uitgereikt..

Wij nodigen u van harte uit om een artikel of project in te sturen voor één van deze prijzen.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2022. De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, hoogleraar Onderwijs en Opleiden.

De Anna Reynvaan Praktijkprijs is voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbe­teren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van Caroline de Ridder, verpleegkundig directeur Amsterdam UMC.

De Anna Reynvaan Studentenprijs wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v-studenten. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager Verpleegkunde en lector Integratie psychiatrische en somatische zorg, faculteit Gezondheid, HvA.

De winnaar van de Wetenschaps- en Praktijkprijs krijgen € 5000 en een kunstwerk. De Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een internationaal congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaan event en gaat ook vergezeld van een kunstwerk.

Inschrijven voor de Praktijkprijs en de Wetenschapsprijs is mogelijk tot en met vrijdag 3 maart 2023 en inschrijven voor de studentenprijs is mogelijk tot donderdag 6 april 2023.

Genomineerdenbijeenkomst

De middag voor het event wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, na afloop van de presentaties worden er vragen gesteld vanuit het publiek en van de juryvoorzitters. Alle inzenders worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het Anna Reynvaan event in het ITA. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.

Criteria Anna Reynvaan Praktijkprijs

 • Het initiatief of project is geïmplementeerd in 2022 of later.
 • Het initiatief of project komt ten goede aan de directe patiëntenzorg.
 • Helder wordt beschreven wat het initiatief of project de patiënten/kwaliteit van zorg inmiddels heeft opgeleverd (projecten die niet geïmplementeerd zijn komen niet in aanmerking voor de prijs).
 • De inhoud levert een positieve bijdrage aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling.
 • Het betreft een vernieuwend initiatief van één of meerdere verpleegkundigen.
 • De beschrijving van het initiatief of project is toegankelijk geschreven volgens .
 • De jury van de praktijkprijs kiest de 3 genomineerden. De leden van V&VN kunnen meestemmen op de winnaar van de Anna Reynvaan Praktijkprijs. De stem van de vakjury telt voor 50% en de stem van de publieksjury ook voor 50%. De winnaar wordt tijdens het Anna Reynvaan event bekend gemaakt.

Inzendingen Praktijkprijs

Om mee te dingen naar dePraktijkprijs dient uw inzending in te sturen via het formulier.

Naar het aanmeldformulier voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs

Criteria Anna Reynvaan Wetenschapsprijs

 • Het artikel moet in 2022 zijn gepubliceerd; het onderwerp hoeft niet overeen te komen met het jaarthema van het Anna Reynvaan event
 • De eerste auteur is een Nederlandse of Vlaamse verpleegkundige die ten minste tot en met 2013 als verpleegkundige was ingeschreven in het Nederlandse of Belgisch-Vlaamse beroepsregister.
 • Het artikel is verschenen in een Nederlands of buiten­lands peer-reviewed1 tijdschrift en gaat over patiëntgebonden onderzoek relevant voor de verpleegkundige discipline.
 • De resultaten van het onderzoek dragen bij aan concrete verbeteringen van het verpleegkundig handelen. Bij de jurering zullen het wetenschappelijke karakter alsmede de aantoonbare relatie met de (recente) praktijk als uitgangspunt worden genomen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Per auteur mag slechts één publicatie worden ingezonden, dit ter eigen beoordeling.
 • Er mogen ook EPUB-publicaties ingestuurd worden. Hierbij wordt de datum van

(E-)publicatie (2022) als uitgangspunt genomen (niet de datum waarop het artikel is 'geaccepteerd' door het tijdschrift/de uitgever).

1) Dit betekent dat de kwaliteit van het geschreven werk wordt verbeterd door het te onderwerpen aan de kritische blik en beoordeling van een aantal beroepsgenoten van de auteurs op uitnodiging van de redactie van het tijdschrift. Dit als vaste procedure voor acceptatie van het artikel voor publicatie.

Inzendingen Wetenschapsprijs

Om mee te dingen naar de Wetenschapsprijs dient uw inzending uiterlijk vrijdag 3 maart 2023 per e-mail te zijn verstuurd. Wij verzoeken u uw inzending in te sturen via e-mail o.v.v. AR Wetenschapsprijs aan: arwetenschapsprijs@amsterdamumc.nl

Criteria Anna Reynvaan Studentenprijs

 • Studenten zijn ten tijde van de prijsuitreiking ingeschreven aan de hbo-v van één van de deelnemende HBO-V’s.
 • Het artikel is door maximaal 2 studenten geschreven.
 • Artikelen moeten uiterlijk voor donderdag 6 april 2023 via de Anna Reynvaan-contactpersoon van de hbo-v waaraan gestudeerd wordt, ingeleverd zijn bij de voorzitter van de jury.
 • Studenten zijn aanwezig op de dag van prijsuitreiking.
 • Door je bijdrage voor de wedstrijd in te zenden, geef je toestemming aan de hbo-v van jouw hogeschool en aan Amsterdam UMC om het artikel te gebruiken op de website of te publiceren in een vaktijdschrift (o.v.v. oorspronkelijke auteurs).
 • Het artikel moet geschreven zijn door de personen die meedoen aan de wedstrijd.
 • De auteurs van de 3 genomineerde artikelen houden op 11 mei een korte presentatie.
 • De auteurs van de 3 genomineerde artikelen maken voorafgaande aan de presentatie een korte film over het onderwerp (daarvoor wordt vanuit de congresorganisatie ondersteuning geboden).
 • De winnaar(s) van de Studentenprijs verplicht(en) zich tot een presentatie een jaar later tijdens de Genomineerdenbijeenkomst.
 • De winnaar(s) van de Studentenprijs verplicht(en) zich tot bezoek aan een congres bij voorkeur over het onderwerp van het Anna Reynvaan event, uiterlijk deelname congres februari 2024 (uitzondering indien de corona-situatie dit niet mogelijk maakt).

Eisen

Voor studenten die mee willen doen, geldt het volgende:

 • Het artikel mag alleen of met zijn tweeën worden geschreven.
 • Het thema voor het schrijven van het artikel is vrij. Het thema dat de auteur kiest staat in relatie tot klinisch redeneren (het nadenken en sturing geven aan jouw professioneel handelen in de praktijk/het inhoudelijk beredeneren van jouw professioneel handelen).
 • Het artikel moet voorzien zijn van een samenvatting in het Nederlands van maximaal 200 woorden. Literatuurverwijzingen en bronvermeldingen moeten worden toegevoegd. Voetnoten echter niet.
 • Het artikel zelf omvat maximaal 3000 woorden (excl. samenvatting en literatuurlijst) en wordt aangeboden als een Word document en niet als PDF.
 • Artikel met een aanbiedingsbrief wordt aangeleverd bij de contactpersoon van je eigen hbo-v o.v.v. Anna Reynvaan Studentenprijs.
 • Naam, voornaam/voorletters, van de auteurs dienen op een separate aanbiedingsbrief te worden vermeld, evenals het mailadres en telefoonnummer waar deze auteurs overdag te bereiken zijn. Het format zoals op de website staat dient gebruikt te worden. In de tekst van het artikel is geen verwijzing naar de auteurs, zodat anonimiteit is gegarandeerd.
 • De ontvangst van een bijdrage wordt via de e-mail bevestigd.

Beoordeling jury

Naast bovenstaande eisen geldt:

Het artikel/ betoog kent een vrije vormgeving, zo mag het een mening of opinie beschrijven, een casuïstiekbeschrijving of discussiestuk zijn. Daarbij gelden wel 2 verplichte componenten:

 1. Er moet een duidelijke relatie met klinisch redeneren gelegd zijn, en
 2. er moet zichtbaar gebruik gemaakt zijn van wetenschappelijke literatuur.

Een artikel mag dus niet uitsluitend literatuuronderzoek bevatten, of uitsluitend wetenschappelijk zijn. En een artikel mag ook niet uitsluitend gebaseerd zijn op een individuele mening maar dient ondersteunt te worden met wetenschappelijk bewijs. Er is een heldere link met de dagelijkse praktijk. De jury beoordeelt de artikelen op;

 • kwaliteit (40%): opbouw van artikel/ betoog, worden uitspraken goed gestaafd met bestaande evidence en is er helder en logisch geredeneerd
 • relevantie (40%)
 • creativiteit (20%): is/zijn de auteur (s) erin geslaagd het thema vanuit een verrassend perspectief te benaderen.

Inzendingen Studentenprijs

Om mee te dingen naar de Studentenprijs dienen inzendingen voor donderdag 6 april 2023 binnen te zijn bij de voorzitter van de jury. De contactpersoon hbo-v kan de inzendingen insturen het online formulier.

Naar het aanmeldformulier voor de Anna Reynvaan Studentenprijs