Bestuur

De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een raad van bestuur (rvb) en een raad van toezicht (rvt). De raad van bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. De raad van toezicht heeft een controlerende functie.

Raad van bestuur

Hans van Goudoever, voorzitter

Hans van Goudoever studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis, met een uitstap voor een postdoc-opleiding naar Houston Texas. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd werd van de afdelingen Kindergeneeskunde VUmc en AMC. Twee jaar later, dus nog ruim voor de bestuurlijke fusie van AMC en VUmc in 2018, werd hij voorzitter van de divisie Vrouw-Kind op beide locaties. Vanaf 1 januari 2022 was Hans vicevoorzitter raad van bestuur en decaan Faculteit der Geneeskunde UvA. Per 1  november 2023 is Hans voorzitter van VUmc en AMC.

Saskia Peerdeman, lid en decaan faculteit Geneeskunde VU

Saskia Peerdeman studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd daarna opgeleid tot neurochirurg. Sinds 2005 is zij verbonden als staflid Neurochirurgie aan locatie VUmc en heeft ze ook in verschillende klinieken in de regio gewerkt. Sinds 2018 is Peerdeman werkzaam op beide locaties van Amsterdam UMC. Naast haar klinische werkzaamheden is Peerdeman sinds 2015 hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) op het gebied van professionele ontwikkeling. In 2018 werd ze ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sindsdien is zij ook vicedecaan Onderwijs en Opleiden. Op bestuurlijk niveau heeft Peerdeman verschillende lokale, nationale en internationale posities bekleed binnen haar
vakgebied, de geneeskundeopleiding en de medisch specialistische vervolgopleiding. Ze blijft actief als neurochirurg naast haar functie als lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC.

Karen Kruijthof, lid

Karen Kruijthof studeerde aan de VU geneeskunde én bestuurskunde. Promoveren deed ze op onderzoek naar de zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Het AMC was bij dit onderzoek betrokken. Na twee jaar klinische praktijk bekleedde ze in diverse ziekenhuizen beleids- en managementsfuncties. Als lid van de driehoofdige raad van bestuur van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis is ze intensief betrokken geweest bij de fusie tussen de beide instellingen. Op 14 februari 2019 werd Karen benoemd tot lid van de raad van bestuur. In de raad van bestuur houdt Karen zich bezig met de verschuivingen tussen de beide locaties, en met de integratieprocessen die de samensmelting van afdelingen en diensten met zich meebrengt. De ‘menselijke kant’ heeft daarbij haar bijzondere aandacht.

Yvo Roos, lid en decaan Faculteit Geneeskunde UvA

Yvo Roos is een bekend gezicht in Amsterdam UMC. Na zijn studie Geneeskunde in Rotterdam werd hij opgeleid tot neuroloog in Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij promoveerde in 2000 en werd vanaf 2003 staflid Neurologie, waar hij afdelingshoofd was. Op alle kerntaken is Yvo zeer actief en succesvol, wat hem diverse prijzen en awards heeft opgeleverd op het gebied van onderwijs, zorginnovatie en wetenschap. Sinds 2018 was Yvo lid, vicevoorzitter en voorzitter van de Commissie Kwaliteit. Tevens is hij vicevoorzitter van het ROAZ (regionaal overleg acute zorg), van waaruit hij in de covid-tijd een belangrijke rol in de regio vervulde, onder meer bij de verdeling van de (toen nog schaarse) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Yvonne Koppelman, lid

Ook Yvonne Koppelman is voor velen een bekend gezicht. Zij was eerder werkzaam op beide locaties van Amsterdam UMC, eerst als divisiemanager en later als directeur Financiën. Yvonne studeerde Beleid en Beheer van de gezondheidszorg in Maastricht, en werkte daarna als consultant bij KPMG, als adviseur nieuwbouw, clustermanager en vervolgens themadirecteur bij het Erasmus MC. Yvonne was van 2019 tot en met 2023 voorzitter raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek, secretaris raad van bestuur

De raad van bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de dienst Bestuurlijke en Juridische Zaken.

Contactgegevens

Raad van bestuur Amsterdam UMC

mr. O.G.A. van der Beek, secretaris
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
T: 020 44 425 12
E-mail: oga.vanderbeek@amsterdamumc.nl

Raad van toezicht

  • Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter raad van toezicht, lid Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie
  • Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, vicevoorzitter raad van toezicht, voorzitter Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie, lid Audit- en Huisvestingscommissie
  • Drs. W.F. (Willy) de Mooij, lid auditcommissie
  • Dr. M. (Jet) Bussemaker, lid Kerntakencommissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Prof. dr. P.A.B.M. (Paul) Smits, voorzitter Kerntakencommissie Kwaliteit en Veiligheid, contactpersoon Cliëntenraad AMC en VUmc
  • Drs. M.J.H. (Guillaume) Jetten, voorzitter Auditcommissie
  • Prof.dr. M.P. (Marja) van Dieijen, lid Kerntakencommissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Drs. M.A.P. Mens , secretaris raad van toezicht

Contactgegevens

Drs. M.A.P. Mens, secretaris
Meibergdreef 9 1105 AZ
Amsterdam
T: 020-5662208
E-mail:m.a.mens@amsterdamumc.nl